internet

A veracidade da información na Internet

Unha das claves para contrastar a información é recorrer ás fontes orixinais. Adicarlle uns minutos a comprobar que unha afirmación é certa pódenos aforrar problemas derivados do uso de información falsa.
É fundamental acreditar a veracidade da información na Rede

 Na Rede podemos atopar distintos tipos de páxinas web, que van desde os blogues ou bitáculas, até webs institucionais de organismos, foros, correos electrónicos, etc. Está nas nosas mans, como usuarios e usuarias responsábeis, discenir unhas das outras e decatármonos de que o tipo de contidos que hai nelas poden non ter a mesma credibilidade.

Comportamento na Internet

Internet, como canle de comunicación que é, está suxeito a unha serie de regras e normas de corrección que nos permiten o intercambio de ideas e información có resto de usuarios. Neste apartado aprenderemos cales son os criterios máis importantes e os comportamentos que debemos evitar na nosa interacción pola Rede.
pesca.jpg

Na Internet, ademais das regras de comportamento que se usan na vida real, contamos cunha serie de normas específicas que nos facilitan a comunicación e garanten o respecto entre as partes. Estas regras de comportamento coñécense como “Netiquette” ou “Netiqueta”.

Aínda que trataremos polo miúdo no curso formativo "Normas de comportamento na Internet" as diferentes normas segundo a ferramenta a empregar, suliñaremos agora os principais factores a ter en conta: