Comportamento na Internet

Internet, como canle de comunicación que é, está suxeito a unha serie de regras e normas de corrección que nos permiten o intercambio de ideas e información có resto de usuarios. Neste apartado aprenderemos cales son os criterios máis importantes e os comportamentos que debemos evitar na nosa interacción pola Rede.
pesca.jpg

Na Internet, ademais das regras de comportamento que se usan na vida real, contamos cunha serie de normas específicas que nos facilitan a comunicación e garanten o respecto entre as partes. Estas regras de comportamento coñécense como “Netiquette” ou “Netiqueta”.

Aínda que trataremos polo miúdo no curso formativo "Normas de comportamento na Internet" as diferentes normas segundo a ferramenta a empregar, suliñaremos agora os principais factores a ter en conta:

1. Uso correcto de maiúsculas. Na Rede, ao carecer de comunicación non verbal, o uso de escritura en maiúsculas interprétase coma un berro, de xeito que debemos evitar a publicación de textos con esa característica e procuraremos utilizar estas de forma correcta e cando correspondan.

2. Linguaxe SMS. Internet non é un móbil e non implica unha restrición de carácteres nas nosas mensaxes, polo que evitaremos o uso da linguaxe SMS sempre.

3. Corrección ortográfica. As nosas mensaxes deben ser claras e estar correctamente escritas para garantir a súa lexibilidade por parte dos receptores. Agás erro, debemos procurar unha boa redacción e unha correcta ortografía nos nosos escritos. Ademais, debemos absternos de utilizar cores e fontes tipográficas que poidan dificultar a lectura.

4. Respecto polos interlocutores. Aínda que ás veces se nos poida esquecer, ao outro lado temos persoas coma nós que nos len, polo que hai que tratalas como tales, brindándolles respecto e poñéndonos no seu lugar para tratar de entender as súas opinións.

5. Adecuación ao contexto. A Internet é moi grande e nela podemos atopar multitude de temas e opinións. Debemos coñecer e adaptarnos aos temas que se tratan nunha comunicación determinada antes de publicar a nosa opinión, de xeito que esta sexa acorde aos asuntos que se estean a tratar e non rompan co diálogo.

Non é de boa educación que se os usuarios están a falar dun tema concreto nós publiquemos a nosa opinión sobre outro que nada ten que ver.